Šiuolaikinių sprendimų kompanija

Naujienos

Naujienlaiškis

Užsiprenumeruokite naujienas

Projektai

2013

2013-07-26, respublika.lt
S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą metinėms paminėti - finansinė verslininkų parama
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-ųjų metinių minėjimo šventei neliko abejingi ir Klaipėdos rajone dirbantys verslininkai. Judrėnuose vykusiems renginiams surengti naftos gavybos bendrovė „LL Investicijos“ skyrė nemažą finansinę paramą - 27 tūkst. litų. Plačiau ›

2013-07-21, pzinios.lt
Išsklaidyti „skalūninių“ abejonių debesys
Turbūt Lietuvoje nėra nė vieno, kuris nebūtų girdėjęs ko nors (tiesos ar melo) apie angliavandenilių – naftos ir dujų – žvalgymą ir galimą gavybą mūsų šalyje. Vieni į šią galimybę žvelgia optimistiškai, kiti linkę baimintis. Žmonės dažniausiai neskiria klasikinio angliavandenilių išgavimo būdo nuo hidraulinio skaldymo, jiems kelia nerimą kalbos, kad jei Lietuvoje bus išgaunamos skalūnų dujos, esą nukentės gyvybiškai svarbūs turtai – vanduo, žemė ir gamta. Bet ar šie būgštavimai pagrįsti? Plačiau ›

2013-07-16, zemaiciolaikrastis.lt
Rie­ta­viš­kius nu­ste­bi­no prie naf­tos grę­ži­nio va­sa­ro­jan­ti gand­rų šei­my­na
Naf­tos kom­pa­ni­ja „LL in­ves­ti­ci­jos“, ku­rios pu­sę ak­ci­jų val­do ame­ri­kie­čių įmo­nė „Chev­ron“, pa­skel­bu­si apie ke­ti­ni­mus Me­din­gė­nų se­niū­ni­jo­je, Lau­ry­nai­čių kai­me, gręž­ti paieš­ki­nį naf­tos grę­ži­nį, praė­ju­sią sa­vai­tę Rie­ta­vo me­rą An­ta­ną Čer­nec­kį, ke­lis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Me­din­gė­nų bend­ruo­me­nės at­sto­vus bei žur­na­lis­tus pa­kvie­tė ap­si­lan­ky­ti Stemp­lių kai­me, Ši­lu­tės ra­jo­ne, kur prieš mė­ne­sį pra­dė­tas gręž­ti ly­giai toks pa­t grę­ži­nys, koks pla­nuo­ja­mas Lau­ry­nai­čių kai­me. Plačiau ›

2013-07-02, lzinios.lt
Žurnalistinė antis grasina investicijoms
Per vie­ną Lie­tu­vos ko­mer­ci­nę te­le­vi­zi­ją par­ody­tas siu­že­tas, kad bend­ro­vė „LL in­ves­ti­ci­jos“, ku­rios 50 proc. ak­ci­jų pri­klau­so ame­ri­kie­čių ka­pi­ta­lo ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jai „Chev­ron Lie­tu­va“, Ši­lu­tės ra­jo­no Stemp­lių kai­me žval­go ne tik ga­li­mus naf­tos, bet ir ska­lū­nų du­jų iš­tek­lius, Va­ka­rų Lie­tu­vo­je su­kė­lė ne­ri­mo pro­trū­kį. Plačiau ›